Δυσλεξία Μαθησιακές Δυσκολίες

Δυσλεξία Μαθησιακές Δυσκολίες

Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόκτηση και χρήση ικανοτήτων. Με τις μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να συνυπάρχουν προβληματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής προσαρμογής.

Είδη μαθησιακών δυσκολιών αποτελούν η δυσλεξία, η δυσορθογραφία, η δυσγραφία, η δυσαριθμησία, η ΔΕΠ-Υ, δυσαναγνωσία. Μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να εμφανίσουν και άλλες διαταραχές σαν δευτερεύοντα προβλήματα.

Δυσορθογραφία Δυσγραφία:

διαταραχή της μάθησης της ορθογραφίας που συναντάται σε παιδιά με φυσιολογική νοημοσύνη. Πολύ συχνά δυνοδεύει τη δυσλεξία αλλά μπορεί και να υπάρχει μόνη της.

 • Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν μια αντίφαση ανάμεσα στην κατανόηση και εφαρμογή των κανόνων ορθογραφίας και γραμματικής. Ενώ μπορούν να μάθουν έναν κανόνα, δεν μπορούν να τον εφαρμόσουν κάθε φορά που γράφουν.
 • Αδυναμία αυτοματοποίησης γραφής σύμφωνα με ορθογραφικούς κανόνες και κάνουν πολλά ορθογραφικά λάθη ακόμα και αν ξέρουν τις λέξεις.
 • Αντικαθιστούν γράμματα σε λέξεις γιατί συγχέουν όσο μοιάζουν ακοθστικά (θ-δ, φ-β, γ-χ, α-ο, π-κ). Κάνουν ανατροφές της ακολουθίας των γραμμάτων, αντικαταστάσεις των συμφώνων σε συνάντηση με άλλα ακατάλληλα ή φωνητικά λάθη. Γράφουν πολύ αργά και έχουν δυσκολία στη γραφή καθ'υπαγόρευση.
 • Δεν τονίζουν τις λέξεις ή τις τονίζουν λανθασμένα, δε χρησιμοποιούν τα σημεία στίξης. Τα γράμματα τους είναι δυσανάγνωστα με έντονα στοιχεία κακογραφίας.

Ειδική Δυσκολία Αριθμητικής (Δυσαριθμησία ή Δυσκαλκουλία):

Το βασικό χαρακτηριστικό της δυσκολίας αυτής είναι η σοβαρή ανεπάρκεια στην εξέλιξη των αριθμητικών δεξιοτήτων. Δυσλεξία: ο ευρύτατα διαδεδομένος αυτός όρος χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει τις μαθησιακές δυσκολίες της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής, οι οποίε αφενός συνδέονται με άλλες οργανικές διαταραχές και αφετέρου είναι ειδικές και προκαθορίζονται οργανικά.

Δυσαναγνωσία :

Δυσκολία στον μηχανισό της ανάγνωσης ,όπου πιθανόν να συναντήθουμε:

 • Αργούν να μάθωου το μηνανισμό της αναγνωρης αλλά τους ειναι σταθερη.
 • Κάνουν συλλαβική, αργά διστακτικά και μονότονα.
 • Παραλείπουν ή έχουν πλήρη σύγχυση της χρήση και του πόλου των σημελιων στίξης και του συντακτικού
  γενικότερα. Τονίζουν λανθασμένα.
 • Παρουσιάζουν αναγραμματισούς(σπιτι ->πσίτ, έτσι -> έτσι) και δυσκολία διάκρισης διαφορετικών λέξεων οι οποίες όμως περιλαμβάνουν τα ίδια γραμμάτα(της->στη).
 • Αντιμεταθέσεις / παραλείψεις / προσθήκες / συντμήσεις (μαθαίνοντας -> μαθαίνω) μίας ή περισσότερων συλλαβών των λέξεων κατά την ανάγνωσης.

Χαρακτηριστικά Των Μαθησιακών Δυσκολιών στην επεξεργασία κειμένου:

 • Δυσκολεύεται να απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης σε κείμενο που έχει μόλις διαβάσει.
 • Δυσκολεύεται να αποδώσει προφορικά ένα κείμενο.
 • Στην προσπάθεια του να ανακαλέσει ένα κείμενο παραθέτει πληροφορίες, χωρίς ωα τηρεί τη σειρά του.

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)

Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής , με ή χωρίς υπερκινητικότητα είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή η οποία εμφανίζεται πολύ
πρώιμα, συνήθως κατα τη νηπιακή ηλικία και αποτελείται από μια δείρα συμπτωμάτων σε τρεις περιοχές : μικρό διάστημα προσοχής , παρορμητικότητα και υπερκινητικότητα. Είναι η πιο κοινή διαταραχή της παιδικής ηλικίας και από τις πλέον μελετημενές, επειδή έχει μεγάλη συγνότητα, συνέπειες στην καθημερινή ζωή και είναι μεκροπρόθεσμη κατάσταση.

Μηχανισμοί άμυνας που μπορεί να αναγνρίσουμε σε ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες είναι:

 • Επιθετικότητα (λεκτική ή σωματική), ανησυχία, άγχος
 • Ψυχοσωματικά προβλήματα (εμετοί, πονοκέφαλοι, πονόκοιλοι).
 • Προβλήματα προσοχής και συγκέντρωησης
 • Άρνηση συμβιβασμού σε κοινού κανόνες (σχολικούς, κοινωνικούς).
 • Δυσκολίες στη κοινωνικοποίηση. Γίνεται εξαρτώμενο από φίλους του και παρασύρεται εύκολα. Για φίλους επιλέγει άτομα μεγαλύτερα ή μικτρότερα αλλά όχι συνομήλικα.
 • Δεν του αρέσουν οι αγκαλιές, το μπάνιο, τα χάδια.
 • Έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • Αποφεύγει τις συναναστροφές και δεν κάνει φίλους της ηλικίας του
 • Αντιστρέφει γράμματα
 • Δυσκολεύεται να ντυθεί μόνο του
 • Δυσκολεύεται να φάει μόνο του
 • Δεν ποιάνει σωστά το μολύβι, το ψαλίδι, μικρά αντικείμενα
 • Δυσκολεύεται να συγχρονίσει το σώμα του, να παίξει μπάλα να τρέξει
 • Είναι υπερευαίσθητο σε διάφορες αισθήσεις

Online Test, ειδικό για μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία. Δείτε τα αποτελέσματα άμεσα ...

Βρείτε μας, εύκολα